Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

„Kłody” pod kołami samochodów elektrycznych

„Kłody” pod kołami samochodów elektrycznych

Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych (AFIR), niesie ze sobą wiele założeń i wyzwań, które dotyczą m.in. rozmieszczenia infrastruktury służącej do ładowania przy drogach sieci bazowej TEN-T, dalszy rozwój paliw alternatywnych oraz działania GDDKiA w sprawie AFIR.

Są to tylko niektóre kwestie, które poruszono podczas spotkania z przedstawicielami rynku paliw alternatywnych, które zostało zorganizowane przez GDDKiA. Wśród uczestników byli przedstawiciele branży paliwowo-energetycznej, a także organizacji budżetowych, które należą do tego sektora.

Tomasz Żuchowski z GDDKiA powiedział, że aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z rozwojem paliw alternatywnych, konieczne jest połączenie sił, wiedzy i doświadczenia wszystkich podmiotów oraz opracowanie racjonalnego planu działań.

Dodał także, że wyłącznie kompleksowe podejście może przynieść efekty. Najważniejszym kierunkiem w rozwoju paliw alternatywnych jest stworzenie stabilnej infrastruktury energetycznej o odpowiedniej mocy.

AFIR, czyli Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych — zmiany

Podczas wyżej wspomnianego spotkania przedyskutowano także zmiany, które wprowadzono w projekcie AFIR.

Do najważniejszych kwestii, dotyczy zmiana wymagań dla infrastruktury ładowania przeznaczonej dla pojazdów ciężarowych i dostępności stacji o określonej mocy do 2027 roku. W ramach zmian zwiększono maksymalną odległość między stacjami z 60 km do 100-120 km.

Rozwój zależny od działań rynkowych

Podczas analizy wymagań nałożonych przez Unię Europejską, trzeba mieć na uwadze, że GDDKiA nie może samodzielnie budować i obsługiwać infrastruktury, która związana jest z paliwami alternatywnymi.

W ramach jej kompetencji znajduje się wyłącznie prowadzenie przetargów na dzierżawę gruntów pod realizację tego typu infrastruktury przez zewnętrzne firmy.

Tak więc realizacja tego typu inwestycji jest ściśle uzależniona od zainteresowania na rynku. Już teraz, bardzo często spotykane są sytuację, gdzie na przetargach ogłoszonych przez GDDKiA na realizację stacji do ładowania, nie zgłaszają się żadni przedsiębiorcy.

Dyrekcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że kierowała już zapytania do przedstawicieli rynku o przyczyny tego stanu rzeczy. Pytano również jakie działania powinna podjąć w tym zakresie, aby poprawić sytuację.

Jedną z podstawowych przyczyn jest krótki czas realizacji, a także problemu z uzyskaniem warunków przyłączenia oraz wykonaniem przyłączy o odpowiedniej mocy.

Wyzwania…

W trakcie spotkania ustalono konieczność opracowania optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury służącej do ładowania na stacjach MOP, które znajdują się przy drogach w ramach sieci TEN-T.

Konieczne jest także określenie szacunkowych kosztów oraz czasu, jaki konieczny jest do realizacji projektu. Aby było to możliwe, niezbędna jest analiza infrastruktury elektroenergetycznej na stacjach MOP, pod kątem możliwości zmodyfikowania ich zgodnie z wymaganiami AFIR.

Jest to bardzo istotne z punktu widzenia całej branży motoryzacyjnej, która coraz częściej stawia na rozwiązania elektryczne, a także dalszy rozwój flot pojazdów napędzanych elektrycznie w przedsiębiorstwach transportowych. Jest to niezwykle ważne w przypadku transportu ciężkiego, który jest tutaj przyszłością.

Niezwykle ważne jest także obniżenie wysokich kosztów inwestycji w infrastrukturę paliw alternatywnych, które obecnie nie są współmierne do korzyści, które mogą zapewnić.

Uczestnicy spotkania uznali, że do najpoważniejszych wyzwań zaliczyć trzeba usprawnienie procesu realizacji przyłączy energetycznych, a także rozważenie, czy nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych rozwiązań na określonych MOP-ach, m.in. magazynów energii.

W trakcie spotkania rozmawiano także o sytuacji geopolitycznej i gospodarczej i jej wpływie na wzrost kosztów energii elektrycznej, stabilność tego sektora, a także na opóźnienie procesu elektryfikacji flot polskich przewoźników i kosztach usług ładowania.

Co należy zmienić, aby im sprostać?

Uczestnicy jednogłośnie uznali, że najważniejszą kwestią, która usprawniłaby obecną sytuację, byłoby utworzenie i przyjęcie programu rządowego, dotyczącego budowy i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Dzięki temu udałoby się wskazać właściwy kierunek działań związanych z tego typu infrastrukturą. Udałoby się określić właściwy harmonogram działań i podział ról wśród interesantów, założenia oraz priorytety.

Niezbędne jest także ustanowienie kompleksowych regulacji prawnych i wyznaczenie legislacyjnej drogi w kwestii paliw alternatywnych, skorelowanych z energetyką krajową.

Oczywiście konieczne jest także zmodernizowanie systemu związanego z realizacją przyłączy energetycznych. Podczas rozmów wskazano także potrzebę utworzenia efektywnego programu, w ramach którego dofinansowane będą podmioty realizujące działania związane z infrastrukturą dla paliw alternatywnych.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>