Share This Post

Aktualności / Nieuws / Samochody ciężarowe / Technologia

Niedorozwinięta infrastruktura dla paliw alternatywnych na drogach krajowych cz.1

Niedorozwinięta infrastruktura dla paliw alternatywnych na drogach krajowych cz.1

W wielu wcześniejszych artykułach pisaliśmy, że Komisja Europejska narzuca coraz bardziej rygorystyczne normy spalin, które muszą spełniać europejskie pojazdy ciężarowe. To wszystko powoduje, że przyszłością transportu prawdopodobnie będą paliwa alternatywne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła wspierać działania mające na celu rozwój nowoczesnych rozwiązań. Warto jednak zaznaczyć, że aby transformacja energetyczna mogła nastąpić, konieczne jest wprowadzenie zmian na wielu polach.

O tym właśnie rozmawiano podczas jednego ze spotkań,  w którym uczestniczyło ponad 100 osób, w tym dostawcy paliw i energii energetycznej, dzierżawcy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), osoby z instytucji naukowych oraz pracownicy GDDKiA i Joanna Lech z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawiciele Ministerstwa.

Tomasz Żuchowski z GDDKiA zaznacza, że cały świat się zmienia, dlatego konieczne jest podążanie za tymi zmianami i wprowadzenie zmian energetycznych w branży transportu towarowego. W dalszej części wypowiedzi podkreśla, że ich obowiązkiem jest tworzenie infrastruktury, która będzie służyć dalszemu rozwojowi transportu.

„Rozbudowa infrastruktury dla paliw alternatywnych pozwoli na skuteczny rozwój niskoemisyjnego transportu, do którego niezbędna jest również współpraca pozostałych interesantów. Działania powinny być realizowane w ramach programów rządowych”.

Stacje ładowania na MOP-ach

Opierając się na ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, GDDKiA stworzyła plan dotyczący lokalizacji ogólnodostępnych stacji do ładowania, punktów ładowania wodoru oraz stacji gazu ziemnego.

Oczywiście podczas tworzenia planu, konsultowano się także z poszczególnymi operatorami dystrybucyjnymi oraz dzierżawcami poszczególnych MOP-ów.

Podczas spotkania GDDKiA przedstawiło aktualizację planu lokalizacyjnych, a także zaprezentowali umowy zawarte z dzierżawcami MOP w latach 2019-2021, które położone są przy najważniejszych trasach transportowych, przystosowanych pod stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Przedstawiono również plany uruchomienia kolejnych punktów ładowania, które zlokalizowane będą na drogach ekspresowych S3, S7 i S8 oraz autostradach A1, A2 i A4.

Wymogi Unii Europejskiej

Podczas spotkania rozmawiano również o planach na dalszy rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w oparciu o nowe regulacje UE. Projekt AFIR (ang. Alternative Fuels Infrastructure Regulation) sporządzony przez Radę Parlamentu Europejskiego ma na celu zagwarantowanie równomiernego rozwoju infrastruktury związanej z paliwami alternatywnymi w każdym państwie członkowskim.

Projekt określa wymagania, które mają zostać spełnione w ramach infrastruktury paliw alternatywnych. Podaje dokładne wytyczne dotyczące terminu realizacji wszystkich celów, a także wskazuje rozmieszczenie infrastruktury o określonej mocy i wydajności.

Stacje powinny być rozmieszczone średnio co 60 kilometrów. Dodatkowo wskazano, że do końca 2025 roku każda istniejąca stacja powinna mieć łączną moc o wartości 300 kW, z czego jedna musi mieć co najmniej 150 kW. Pięć lat później, czyli do 2030 roku, ta wartość ma wzrosnąć dwukrotnie, dotyczy to zarówno mocy łącznej, jak i liczby stacji o mocy 150 kW.

Jeśli chodzi o stacje do ładowania pojazdów ciężkich, to również powinny być one rozmieszczone co 60 kilometrów. Do 2025 roku każda stacja powinna mieć łączną moc o wartości 1400 kW, a jeden z punktów najmniej 350 kW.

Podobnie jak w przypadku stacji do pojazdów lekkich, tutaj również do 2030 roku łączna moc powinna wzrosnąć (do 3500 kW), a punkty o mocy 350 kW powinny być minimum dwa.

Projekt AFIR określa również kryteria dotyczące stacji, na których można tankować wodór na sieci TEN-T. Stacje mają być rozmieszczone maksymalnie co 200 kilometrów i być wyposażone w dystrybutor o pojemności 700 barów. Wymagania powinny być zrealizowane do końca 2030 roku.

Rozwój zależny od działań rynkowych

GDDKiA po przeanalizowaniu warunków UE zaznacza, że samodzielna budowa całej infrastruktury paliw alternatywnych jest niemal niemożliwa.

Niestety organ ten, w ramach swoich kompetencji, może prowadzić wyłącznie przetargi związane z dzierżawą terenu pod budowę takiej inwestycji, którą realizują firmy zewnętrzne, a to zależne jest od zainteresowania na rynku.

Warto zaznaczyć, że już teraz pojawiają się sytuacje, w których podczas ogłaszania przetargu związanego ze stacjami ładowania, nie wpływają żadne zgłoszenia od przedsiębiorców.

W kolejnej części artykułu przedstawimy jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia oraz z jakimi wyzwaniami jest to powiązane.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>