Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Pakiet Mobilności i utrata dobrej reputacji przewoźnika

Pakiet Mobilności i utrata dobrej reputacji przewoźnika

Na początku maja Komisja Europejska przedstawiła dwa rozporządzenia wykonawcze w kwestii zaktualizowanych przepisów transportowych. Dotyczą one zmiany wykazu naruszeń, które mogą wpłynąć na utratę dobrej reputacji przewoźnika, a także zmian w obliczaniu oceny ryzyka.

Publikacja nowych rozporządzeń miała miejsce 2 maja 2022 roku, natomiast wejdą one w życie z dniem 23 maja bieżącego roku.

Rozporządzenie Komisji 2022/694 wprowadza zmiany w istniejącym już rozporządzeniu 2016/403 i wprowadza do listy naruszeń przepisów unijnych kilka nowych, które także mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego.

Nowe naruszenia, które zostały wprowadzone, dotyczą naruszeń wynikających z Pakietu Mobilności i są powiązane z przewozem kabotażowym, a także delegowaniem kierowców. Zmiany w rozporządzeniu mają zagwarantować spójną ocenę tych wykroczeń przez wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej.

Paulina Eliasz-Pietrusewicz z Kancelarii Prawnej Transcash wyjaśnia, że naruszenia można podzielić na kilka grup:

  • poważne naruszenie (PN),
  • bardzo poważne naruszenie (BPN),
  • najpoważniejsze naruszenie (NN).

Pierwsza i druga grupa naruszeń powoduje wszczęcie postępowania w sprawie dobrej reputacji, jeśli zostaną one wielokrotnie popełnione. W przypadku najpoważniejszych naruszeń postępowanie będzie prowadzone już po pierwszym takim wykroczeniu i może doprowadzić nawet do utraty licencji.

Do poważnych naruszeń należą m.in. błędy przy zapisach tachografu związanych z przekroczeniem granicy (błędy w symbolach państw), brak aktualizacji zgłoszenia delegowania w systemie IMI lub podanie niekompletnych informacji w zgłoszeniu delegowania.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, przewoźnik, który nie będzie mógł przedstawić aktualnej licencji wspólnotowej osobie, pełniącej funkcję służb kontrolnych, w przypadku jej zniszczenia, zgubienia lub pozostawienia w bazie, popełni bardzo poważne wykroczenie.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy przewoźnik lub kierowca nie posiada ważnej licencji, lub została ona sfałszowana bądź wycofana, wówczas jest to najpoważniejsze wykroczenie.

Do innych bardzo poważnych naruszeń zaliczyć można również realizację przewozu kabotażowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w danym kraju Unii Europejskiej.

Paulina Eliasz-Pietrusewicz dodaje, że najpoważniejsze naruszenia związane są w wykonywaniem manipulacji przy tachografie lub wykorzystywaniem tego urządzenia bez aktualnej homologacji.

Warto zaznaczyć, że popełnienie trzech poważnych naruszeń w ciągu roku jest jednoznaczne z popełnieniem jednego bardzo poważnego naruszenia. Podobnie jest w przypadku popełnienia trzech BPN (bardzo poważne naruszenie), które są równe jednemu NN (najpoważniejsze wykroczenie).

Z kolei trzy najpoważniejsze naruszenia popełnione w ciągu jednego roku powodują, że uruchamiana jest procedura związana z oceną dobrej reputacji.

Drugie rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 23 maja br., określa jednolity wzór umożliwiający obliczanie stopnia ryzyka przewozów drogowych na obszarze Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami ryzyko będzie obliczane na podstawie liczby i wagi popełnionych przez przewoźnika i jego pracowników naruszeń przepisów unijnych. Wszelkie wykroczenia zapisywane są przez odpowiednie dla danego kraju systemy, w Polsce jest to KREPTD.

Jednolity sposób wyliczania ryzyka w obszarze całej UE ma na celu zapewnić takie samo traktowanie przewoźników podczas przeprowadzanych kontroli oraz da możliwość porównywania ocen ryzyka pomiędzy różnymi firmami.

Zapewne wielu z was zastanawia się, co w praktyce oznaczają nowe przepisy? Paulina Eliasz-Pietrusewicz tłumaczy, że do tej pory każde państwo należące do UE miało swój własny wzór oceny ryzyka.

W Polsce było to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 października 2019 r. dotyczące systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewozy drogowe. Określało ono czas, pracy kierowcy, czas trwania obowiązkowych przerw oraz stan techniczny pojazdu.

Rozporządzenie z 2 maja 2022 roku ujednoliciło ten wzór, po to, aby wpłynąć na takie samo egzekwowanie nowych przepisów na terenie całej Unii Europejskiej.

Prawniczka z Kancelarii Prawnej Transcash podkreśla, że w nowym wzorze uwzględniana jest liczba naruszeń, ich waga oraz częstotliwość ich popełniania, a także wyniki kontroli i informacje dotyczące stosowania przez firmę transportową inteligentnych tachografów.

To może doprowadzić do zwiększenia częstotliwości przeprowadzania kontroli, które będą znacznie bardziej szczegółowe. Przedsiębiorstwa o wysokim stopniu ryzyka będą narażone na utratę dobrej reputacji, w związku z koniecznością wszczęcia właściwego postępowania.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>